Zagrozenie wybuchu gazu

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to wyraz normatywny, który kieruje się także do urządzeń jak i stylów kontroli. Omawiane urządzenia poświęcone są w pierwszej mierze do stawiania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta istnieje materiałem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Zaś w własnym systemie prawnym została zawarta na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacji jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich sprowadzających się do narzędzi oraz stylów ochronnych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie jeszcze do urządzeń a jeszcze systemów ochronnych oddanych do korzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te przeznacza się do użytku poza omówionymi strefami ale które sprawiają na pewne funkcjonowanie do narzędzi i sposobów ochronnych oddanych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej zasady nie rzuca się między innymi do wyrobów medycznych, które brane są w otoczeniu medycznym. Nie wykorzystuje się jej również do sprzętu danego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które zwrócone są w danych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie spotykają się w Załączniku nr I do woli 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz profilaktykę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w rejonach z atmosferą wybuchową". Urządzenia oraz układy ochronne potrafią być materiałem innych dyrektyw, dotyczących innych elementów i jakie również przewidują postawienie na nim znaku CE. Znak ten powinien być pewny, łatwy i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Bronienie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.