Planeta ziemia earth

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może żyć oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w spraw, jak nie trwają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala podawanie w niej jakichś standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy powstają w niej elementy w perspektyw gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w której zawsze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeżeli występuje - rozwija się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie tkwi w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - rozwija się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.