Normy bezpieczenstwa na placach zabaw

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz pomocy zdrowia, które musi wykonać wszystek produkt przeznaczony do książce w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek towar będzie wymagał mieć będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia muszą istnieć przewidziane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z pozostałymi procedurami: 1. badanie typu WE - bierze na celu zapewnienie, że danie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i kontroli każdego wytworzonego artykułu w kierunku ustalenia zgód z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgodność z typem - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w punkcie zapewnienia jego synchronizacji z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami opisanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w punktu przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.