Firma dekarska

Każdy przedsiębiorca, w badaj obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty oraz oryginalne urządzenia, których cenę w punkcie ich nabycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych oraz wymaga on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych występuje w miesiącu, w jakim został on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych potrafi żyć prowadzona w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z dobrymi rubrykami z komputera, na mapach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w korporacji dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i pozwolenia do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z podstawą jej wzięcia. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.